Opłaty i czesne

Społeczne Przedszkole Montessori w Lubinie jest placówką społeczną. Oznacza to, że nie posiada prywatnego właściciela, lecz tzw. organ prowadzący, instytucję, która nadzoruje przedszkole pod względem finansowym. Jest nim działające w Lubinie od 1990 roku Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 59, posiadające status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie ze statutami zarówno przedszkola, jak też naszego organu prowadzącego, wszelkie nadwyżki finansowe, które uda się uzyskać w wyniku prowadzonej działalności oświatowej, są przeznaczane wyłącznie na na rzecz rozwoju prowadzonych przez STO szkół i przedszkola.

Aktualne opłaty wynoszą:

czesne – 520 zł/miesięcznie

wyżywienie – 7,80 zł/dziennie,

Dziecku przysługuje odpis z tytułu opłaty za wyżywienie za każdy dzień nieobecności w przedszkolu.

wpisowe – 350 zł (w tym opłata rekrutacyjna 100 zł; wpisowe przeznaczane jest zawsze na zakup nowych pomocy dydaktycznych)

 

W roku szkolnym 2017/2018 w czesnym wliczono korzystanie przez dziecko z następujących zajęć dodatkowych:

– język angielski (3 razy w tygodniu),

– język niemiecki (3 razy w tygodniu),

– arteterapia (1 raz w tygodniu),

– robotyka i wczesne programowanie,

– dancing kids,

– zajęcia ruchu rozwijającego metodą Weroniki Sherborne (2 razy w miesiącu wraz z rodzicami na sali gimnastycznej),

– shen tao,

– rytmika,

– warsztaty kulinarne,

– spotkania muzyczne w ramach Dolnośląskiej Akademii Muzycznej,

– język niemiecki metodą immersji językowej (w grupie Niebieskiej)

– język angielski metodą immersji językowej (w grupach Złotej i Zielonej).

Dodatkowo płatne są zajęcia, kierowane dla dzieci z dodatkowymi potrzebami rozwojowymi lub dla chętnych:

– logopedia – 15 zł/zajęcia

– ćwiczenia kształtujące i korekcyjne – 7,50 zł/zajęcia

Wysokość opłat może ulec zmianie jeden raz w roku szkolnym, co może być związane z podnoszeniem jakości usług w placówce, przyczynami niezależnymi od przedszkola (np. obniżeniem dotacji celowej przez samorząd miasta), albo koniecznością wyrównania wzrostu cen usług zamawianych przez przedszkole.

Numer konta, na które należy wnosić opłatę za wpisowe, oraz opłacać czesne i wyżywienie:

Bank Spółdzielczy we Wschowie: 33 8669 0001 2031 0314 1474 0001

 

Przedszkole prowadzi również subkonto, na które można wpłacać darowizny (patrz zakładka: Wsparcie Finansowe)