Regulamin naboru/Statut

REGULAMIN NABORU DZIECI

DO SPOŁECZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI W LUBINIE

 

1) O przyjęciu dziecka do Społecznego Przedszkola Montessori w Lubinie NIE decyduje kolejność na liście, a ŚWIADOMOŚĆ RODZICÓW. Rodzice powinni wiedzieć, dlaczego wybierają przedszkole, w którym stosowana jest pedagogika dr Marii Montessori.

2) Do przedszkola przyjmowane są RODZINY, a nie tylko dzieci.

3) Zapisy odbywają się przez cały rok kalendarzowy. Aby dziecko zostało umieszczone na liście zgłoszeniowej, rodzic musi przyjść do przedszkola osobiście, podać podstawowe dane, a także uiścić kaucję na koszty procedury przeprowadzenia naboru w wysokości 100 zł.

4) W przypadku rezygnacji z usług przedszkola z jakiegokolwiek powodu przed odbyciem obowiązkowej rozmowy z dyrektorem, albo po odbyciu tej rozmowy, kaucja nie zostaje zwrócona.

5) W przypadku odmówienia przez dyrektora przyjęcia rodziny do przedszkola po przeprowadzonej z rodzicami rozmowie wstępnej, kaucja zostaje niezwłocznie zwrócona.

6) W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola, kaucja wliczana jest na poczet wpisowego, a wpisowe zostaje pomniejszone o 100 zł.

7) W okresie 15 marca – 15 maja danego roku następuje telefon grzecznościowy do rodziców na numer wskazany przy zapisie dziecka. Jeżeli telefon w odstępach godzinnych trzykrotnie nie odbiera, albo operator wskazuje, że nie ma takiego numeru lub, że abonent jest tymczasowo odłączony od sieci, lub nie można połączyć się z abonentem z jakiegokolwiek innego powodu, dziecko zostaje skreślone z listy osób ubiegających się o przyjęcie do przedszkola.

8) Rodzice (w wypadkach losowych jedno z rodziców) przed przyjęciem do przedszkola spotykają się z dyrektorem lub osobą upoważnioną. Spotkanie trwa ok. godziny i odbywa się bez obecności dziecka.

9) Zarówno rodzice, jak i dyrektor mają TRZY DNI na podjęcie ostatecznej decyzji o tym, czy chcą podjąć współpracę w wychowaniu i edukacji przyjmowanego dziecka.

10) Dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia rodziny do przedszkola bez podania przyczyny.

11) Rodzice dziecka mają prawo odmówić podjęcia współpracy z przedszkolem bez podania przyczyny.

12) Obustronnie pozytywny wynik rozmowy wstępnej oznacza możliwość wydania rodzicom dokumentów aplikacyjnych, które należy złożyć najpóźniej do końca czerwca roku kiedy dziecko rozpoczyna naukę w przedszkolu. W przypadku posiadania wolnego miejsca, dziecko może zostać przyjęte w trakcie trwania roku szkolnego, wówczas dokumenty aplikacyjne należy złożyć niezwłocznie.

13) Po wydaniu dokumentów aplikacyjnych, w terminie siedmiu dni, należy uiścić kwotę wpisowego w wysokości 250 zł (lub 350 zł o ile wcześniej nie została pobrana opłata rekrutacyjna).

14) Jeżeli wpisowe nie zostanie opłacone, dziecko zostanie skreślone z listy aplikacyjnej.

15) Jeżeli rodzice nie złożą dokumentów aplikacyjnych w przewidzianym terminie, następuje grzecznościowy telefon z przedszkola z zapytaniem o wypełnione dokumenty aplikacyjne. Jeżeli nie uda się skontaktować z rodzicami, dziecko zostaje skreślone z listy aplikacyjnej.

16) W okresie od 1 czerwca do końca sierpnia (z wyłączeniem okresu przerwy wakacyjnej), jeżeli przedszkole będzie dysponować wolnymi miejscami wynikającymi z wyjazdu innego dziecka na wakacje albo z wcześniejszego rozwiązania umowy przez rodziców, możliwe jest skorzystanie z zajęć adaptacyjnych. Zajęcia adaptacyjne bez względu na ich wymiar są dla nowo przyjętych rodziców bezpłatne.

17) W sprawach spornych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

STATUT SPOŁECZNEGO  PRZEDSZKOLA MONTESSORI W LUBINIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

NAZWA PRZEDSZKOLA

1. Społeczne Przedszkole Montessori Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Lubinie zwane dalej przedszkolem lub placówką ma siedzibę w Lubinie w budynku przy ulicy Pawiej 41 w Lubinie.

1a. Działalność Społecznego Przedszkola Montessori Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Lubinie prowadzona jest w dwóch budynkach – przy ul. Pawiej 41.

2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 59 w Lubinie zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym we Wrocławiu dnia 22.12.2003 r. nr KRS 0000150212.

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Kurator Oświaty we Wrocławiu.

4. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu i posiada pieczęć o następującej treści:

Społeczne Przedszkole Montessori

Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Pawia 41

59-300 Lubin

5. Przedszkole ma również prawo posługiwania się pieczęciami organu prowadzącego przedszkole z nazwą określoną w pkt. 4.

6. Przedszkole stosuje obowiązujące go postanowienia Karty Nauczyciela wymienione w art. 91b ust. 2 pkt. 2 powoływanej K.N., a mianowicie: art. 6, art. 9 -9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 26, art. 51, art. 75-85.

7. Niniejszy Statut opracowany został na podstawie art. 84 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256/2004, poz. 2572 z późn. zmianami.).

  1. Statut został nadany przez organ prowadzący – Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 59 w Lubinie Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 4/VI/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r., zmian dokonano 30 września 2012 r.

 

§ 2

PODSTAWA PRAWNA

1. Przedszkole działa na podstawie:

a) Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 82 – 90 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami),

b) Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. ze z mianami z dnia 14 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 213, poz. 2081 z dnia 15 grudnia 2003 r. z późn. zmianami),

c) Statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego,

d) Niniejszego statutu,

e) Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

§ 3

INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDSZKOLU

1. Przedszkole jest placówką niepubliczną, a usługi świadczone przez przedszkole są odpłatne.

2. Podstawową metodą pracy z dziećmi jest pedagogika Marii Montessori. W przedszkolu stosowane są również inne, różnorodne metody i formy pracy, odpowiednio do potrzeb, możliwości i zainteresowań dziecka.

3. Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku.

4. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

5. Przedszkole prowadzi również kształcenie w ramach tzw. klas zerowych.

 

 

§ 4

1. Przedszkole jest ogólnodostępne dla wszystkich dzieci, których rodzice lub prawni opiekunowie pragną w nim kształcić swoje dzieci, akceptują jego charakter i postanowienia niniejszego Statutu.

2. Przedszkole stanowi uzupełnienie sieci istniejących przedszkoli i nie ma wyznaczonego obwodu.

3. Działalność przedszkola finansowana jest z dotacji budżetowych, opłat rodziców, środków organu prowadzącego oraz darowizn i dotacji celowych przekazywanych przez osoby prawne, fizyczne, organizacje i instytucje.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PLACÓWKI

§ 5

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, głównie koncentrując się na:

a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju każdego dziecka,

b) sprawowaniu opieki nad wychowankami oraz zapewnieniu im bezpiecznych warunków pobytu,

c) rozwijaniu, w ramach istniejących możliwości, zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,

d) umożliwianiu dzieciom uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych,

e) współdziałaniu z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla ich rozwoju,

f) przygotowaniu dzieci do nauki w szkole.

2. Realizując powyższe zadania przedszkole:

a) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka,

b) rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci, troszczy się o zapewnienie im równych szans, umacnia wiarę we własne siły i możliwość osiągania sukcesów,

c) stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków, dążenia do osiągania celów, do podejmowania odpowiedzialności za siebie, najbliższe otoczenie oraz za własne postępowanie,

d) stara się rozwijać wrażliwość moralną dzieci, uczyć odróżniania dobra i zła,

e) kształtuje umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, ułatwia rozumienie prostych zjawisk zachodzących w o toczeniu dziecka,

f) zachęca dzieci do wyrażania swych uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,

g) rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

h) rozwija wrażliwość estetyczną, wyobraźnię i fantazję dzieci,

i) tworzy warunki harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczy bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań,

3. Przedszkole zapewnia opiekę, wspiera wychowanie i uczenie się dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

4. Środowisko wychowawcze przedszkola tworzą dzieci, nauczyciele, inni pracownicy przedszkola oraz rodzice lub prawni opiekunowie.

5. W realizacji zadań statutowych przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz krajowymi i zagranicznymi instytucjami edukacyjnymi.

6. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych i innych.

§ 6

Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji zawarte są w programie rozwoju oraz w opracowywanych co roku programach pracy przedszkola.

§ 7

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w sposób dostosowany do ich wieku i potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem warunków lokalowych, ekonomicznych, technicznych i administracyjnych, a w szczególności:

a) zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku przedszkola oraz w trakcie zajęć poza jego terenem,

b) wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach społeczno – kulturowych i przyrodniczych,

c) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

d) stosuje przepisy bhp i p.poż.,

f) współdziała z rodziną poprzez jej wspomaganie w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeb podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole,

g) współpracuje z poradnią psychologiczno -pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach.

ROZDZIAŁ III

ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA

ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH PRZEDSZKOLA

§ 8

1. W przedszkolu, zgodnie z pedagogiką Marii Montessori, działają grupy jednooddziałowe skupiające dzieci w wieku 3 – 6 lat.

2. Każda grupa dzieci w wieku od 3 – 6 lat powierzona jest jednemu nauczycielowi-wychowawcy.

3. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym, a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.

4. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (wyjścia i wycieczki).

5. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel – wychowawca i drugi nauczyciel, odpowiednio – jedna osoba dorosła na 10 dzieci.

6. W wycieczkach mogą brać udział również rodzice – z własnej inicjatywy lub na zaproszenie nauczycieli.

7. Każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z dyrektorem przedszkola.

8. Rodzice dzieci powiadamiani są każdorazowo o wycieczkach, najpóźniej dwa dni przed dniem poprzedzającym planowaną wycieczkę.

§ 9.

1. Nauczyciele wychowawcy, pomoc wychowawcy i nauczyciele – specjaliści prowadzący zajęcia dodatkowe są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciel – wychowawca, w miarę możliwości, prowadzi swoją grupę przez cały okres pobytu dzieci w przedszkolu.

3. Przedszkole uwzględnia doradztwo rodziców przy doborze nauczyciela.

§ 10

Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich w formie pisemnej pełnoletnią osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku.

ROZDZIAŁ IV

ORGANA PLACÓWKI I ICH KOMPETENCJE

§ 11

1. Organami placówki są:

a) Dyrektor,

b) Rada Pedagogiczna,

c) Rada Rodziców.

 

ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW PRZEDSZKOLA

§ 12

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

1. Kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników.

3. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce, a także bezpieczne i

higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole i

poza obiektem do niego należącym.

4. Do zadań dyrektora należy:

a) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne,

c) opracowywanie mierzenia jakości pracy przedszkola, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,

d) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy przedszkola,

e) opracowywanie wspólnie z radą pedagogiczną programu rozwoju przedszkola i rocznych planów działań z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy przedszkola,

f) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,

g) ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

h) przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola,

i) przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja uchwał podjętych w ramach jej kompetencji,

k) wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,

l) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

ł) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

m) zarządzanie majątkiem przedszkola,

n) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie pracowników oraz zwalnianie ich, wynagradzanie i premiowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy,

o) opracowanie zakresu obowiązków pracowników,

p) współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

r) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p poż.,

s) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno -archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

t) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

5. Dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, ustala wysokość wnoszonych opłat przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki (czesne i wyżywienie ).

6. Dyrektor wraz z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu, regulaminu przedszkola lub podważania dobrego imienia przedszkola,

b) zalegania z odpłatnością za pobyt dziecka w placówce powyżej jednego miesiąca,

c) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu w przedszkolu,

d) jeśli dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków przedszkola lub wychowawców,

e) jeśli nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a usługobiorcą w kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka oraz w przypadku nieprzestrzegania przez rodziców opiekunów prawnych zasad ujętych w § 18 pkt. 19.

§ 13

RADA PEDAGOGICZNA

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych placówki, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie zatwierdzonego przez siebie regulaminu.

6. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z ustalonym każdego roku harmonogramem.

7. Ponadto posiedzenia są organizowane w miarę potrzeb, gdy z wnioskiem wystąpi:

a) Przewodniczący Rady Pedagogicznej,

b) Organ prowadzący,

c) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

d) lub co najmniej 1 członek Rady Pedagogicznej przedszkola.

8. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym specjaliści i goście zaproszeni przez dyrektora.

9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

10. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

11.Członków Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

§ 14

1. Rada Pedagogiczna w ramach swych kompetencji stanowiących podejmuje uchwały w sprawach:

a) zatwierdzania planów pracy przedszkola,

b) innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

c) ustalenia organizacji doskonalenia nauczycieli przedszkola,

d) zatwierdzania przedstawionych przez nauczycieli programów kształcenia przedszkolnego, zestawów podręczników, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i biorąc pod uwagę możliwości dzieci,

e) skreślenia dziecka z przedszkola.

2. Rada Pedagogiczna wydaje opinie w sprawach:

a) organizacji pracy przedszkola, w tym zwłaszcza organizacji tygodniowego rozkładu zajęć,

b) propozycji dyrektora dotyczących przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz zajęć dodatkowych,

c) wystąpienia z wnioskiem dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i nagród, bądź innych wyróżnień.

3. Zadaniem Rady Pedagogicznej jest:

a) poszukiwanie odpowiednich rozwiązań metodycznych,

b) pomoc koleżeńska w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,

c) planowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli.

4. Członkowie Rady Pedagogicznej mają obowiązek:

a) rzetelnie realizować zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze placówki,

b) aktywnie uczestniczyć w zebraniach Rady,

c) współdziałać i tworzyć atmosferę życzliwości,

d) składać przed Radą Pedagogiczną sprawozdania z realizacji przydzielonych zadań,

e) przestrzegać uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej.

5.Rada Pedagogiczna przygotowuje projekty zmian w statucie.

6.Rada Pedagogiczna zatwierdza program dydaktyczno – wychowawczy przedszkola.

§ 15

RADA RODZICÓW

1. Rada Rodziców jest organem społecznym działającym na rzecz Przedszkola,

współpracującym z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.

2. Rada Rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. W Radzie Rodziców zasiada dwoje rodziców wychowanków przedszkola z każdej grupy, wybranych w trybie głosowania na pierwszym zebraniu dla rodziców w każdym roku przedszkolnym.

4. Do zadań Rady Rodziców należy:

a) opiniowanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i dydaktycznego przedszkola,

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności pracy przedszkola,

c) opiniowanie projektu finansowego przedszkola.

5. Rada Rodziców ma prawo do:

a) wglądu w roczne plany pracy przedszkola, a także do konsultacji i współrealizacji planów miesięcznych,

b) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu opinii na temat pracy przedszkola i inicjowania działań służących doskonaleniu funkcjonowania i organizacji przedszkola,

c) spotkań z Radą Pedagogiczną w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, dydaktyczne i organizacyjne,

d) gromadzenia środków finansowych w celu wspierania działalności statutowej przedszkola oraz organizowania pomocy dzieciom jej potrzebującym.

6. W przypadku braku osób chętnych do pracy w Radzie Rodziców, organ nie będzie tworzony w danym roku szkolnym.

§ 16

Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia wszystkim możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 17

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem letniej przerwy wakacyjnej ustalanej z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

2. Przedszkole czynne jest cały tydzień od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych w Regulaminie Przedszkola, ustalanych w zależności od potrzeb rodziców i możliwości finansowych przedszkola.

3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

4. W przedszkolu dzieci w wieku 6 lat odbywają roczne przygotowanie przedszkolne, tzw. zerówkę.

5. Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola ustalane są w zależności od potrzeb środowiska i możliwości przedszkola. Określa je Regulamin Naboru oraz niniejszy statut.

6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest mieszana wiekowo grupa obejmująca dzieci w wieku 3 – 6 lat z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

7. Liczba dzieci w grupie musi być dostosowana do nadrzędnych przepisów sanitarnych.

8. Dyrektor powierza każdą grupę opiece jednego nauczyciela – wychowawcy, a dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, pożądane jest, aby nauczyciel prowadził swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dzieci w placówce.

9. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacji przedszkola” opracowany przez dyrektora placówki do dnia 30 września danego roku. Arkusz zatwierdza organ prowadzący przedszkole. W „Arkuszu organizacyjnym przedszkola” określa się w szczególności:

a) liczbę grup,

b) liczbę miejsc w przedszkolu,

c) liczbę dzieci zapisanych do przedszkola,

d) liczbę pracowników,

e) czas pracy pracowników.

f) czas pracy poszczególnych grup,

g) liczbę pracowników łącznie,

h) ogólną liczbę dzieci wraz z podziałem na grupy.

10. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez dyrektora.

11. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w przedszkolu.

12. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad grupami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

13. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

14. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

15. Czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić 20 – 30 minut.

16. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

17. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

18. Przy zmniejszonej liczbie dzieci w przedszkolu, dopuszcza się zmniejszenie ilości grup.

19. W przedszkolu obowiązują następujące zasady pracy, które są podstawą sprzyjającej atmosfery pomiędzy rodzicami a nauczycielami:

a) informacje, uwagi, prośby związane z pielęgnacją i opieką nad dzieckiem powinny być kierowane bezpośrednio do wychowawców grupy przed zajęciami lub po zajęciach przy odbiorze dziecka z przedszkola,

b) dłuższe rozmowy dotyczące zachowań dziecka, jego rozwoju, postępów, problemów mogą mieć miejsce tylko wtedy, kiedy nie powoduje to przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi przez nauczyciela,

c) uwagi dotyczące pracy personelu oraz funkcjonowania przedszkola należy zgłaszać dyrektorowi przedszkola,

d) ze względu na specyfikę pracy z małymi dziećmi niedopuszczalne jest rozwiązywanie sytuacji konfliktowych lub podnoszenie głosu na rozmówcę w obecności dzieci.

20. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego oraz materiał rozwojowy Marii Montessori.

§ 18

1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci i pod opieką nauczyciela.

2. Placówka może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację, program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

§ 19

1. Do realizacji celów statutowych placówka posiada:

a) sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,

c) pomieszczenia sanitarne,

d) pomieszczenie administracyjne,

e) pomieszczenie kuchenne.

f) szatnię,

g) pomieszczenie socjalne dla personelu.

§ 20

1.Działalność placówki finansowana jest z:

a) opłat rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola,

b) wpisowego,

c) dotacji z budżetu miasta Lubina,

d) ze środków przekazywanych przez organ prowadzący,

e) z darowizn i dotacji celowych przekazywanych przez osoby prawne, fizyczne, organizacje i instytucje na działające rzecz przedszkola.

§ 21

1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wnoszą stałą, miesięczną opłatę za usługi świadczone przez Przedszkole.

2. Dyrektor Przedszkola zawiera każdego roku z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowę na świadczone usługi.

3. Stała, miesięczna opłata za usługi świadczone przez Przedszkole obejmuje koszty związane z:

a) opieką, wychowaniem i nauką dziecka w przedszkolu,

b) zajęciami dodatkowymi,

c) ubezpieczeniem dzieci.

4. W przedszkolu mogą być prowadzone również zajęcia opłacane przez rodziców. Propozycje w tym zakresie ogółowi rodziców zgłasza dyrektor przedszkola, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i organ prowadzący.

5. Wysokość miesięcznej, stałej opłaty za przedszkole ustalana jest przez dyrektora przedszkola, każdego roku w miesiącu sierpniu, w porozumieniu z organem prowadzącym i po wcześniejszych konsultacjach z Radą Rodziców.

6. Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej.

§ 22

1. Placówka zapewnia całodzienne, odpłatne wyżywienie dla dzieci, tj:

a) śniadanie,

b) obiad – pierwsze danie (zupa),

c) obiad – drugie danie,

d) podwieczorek.

2. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców lub opiekunów.

3. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym i Radą Rodziców na początku rok u szkolnego.

4. Z wyżywienia przedszkolnego mogą również korzystać pracownicy przedszkola wnosząc miesięczną opłatę w wysokości ustalonej przez dyrektora.

5. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce, pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów prawnych tego faktu w sekretariacie przedszkola do godz. 8.30, w dniu pierwszej nieobecności lub w dniu poprzedzającym tę nieobecność.

§ 23

Opłaty od rodziców (opłata miesięczna i opłata za wyżywienie) pobierane są do 10 dnia każdego miesiąca z góry bezpośrednio na konto bankowe przedszkola lub w wyjątkowych wypadkach w sekretariacie placówki.

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PLACÓWKI

§ 24

1. W placówce zatrudnieni są nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

2. Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka.

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określa regulamin pracy i regulamin wynagradzania.

4. Pracowników zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów kodeksu pracy, dyrektor.

5. Pracownicy placówki mają prawo do urlopu zgodnie z kodeksem pracy.

6. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy.

§ 25

1. Nauczyciele zatrudnieni w placówce posiadają kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy.

3. Nauczyciele otaczają opieką każdego z wychowanków i utrzymują kontakt z rodzicami w celu:

a) poznania i uwzględniania potrzeb rozwojowych dzieci,

a) włączania rodziców w działalność placówki,

b) udzielania rodzicom wsparcia i pomocy w sprawach wychowawczych.

4. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

b) wspieranie rozwoju dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

c) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w placówce,

d) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w sposób przyjęty w placówce i poza jej terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.,

e) stosowanie odpowiednich metod nauczania i wychowania,

f) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno –pedagogiczną, zdrowotną itp.,

g) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

h) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

i) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

j) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania w przedszkolu i realizowanego programu nauczania w danej grupie oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

k) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (dziennik, miesięczny plan pracy) zgodnie z obowiązującymi przepisami,

l) realizację zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

ł) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

m) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno –sportowym,

n) realizację wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.

5. Nauczyciel ma prawo do:

a) tworzenia autorskich programów w uzgodnieniu z radą pedagogiczną i za zgodą dyrektora,

b) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

6. Podstawowym obowiązkiem drugiego nauczyciela jest:

a) opieka na dziećmi w czasie nieobecności wychowawcy,

b) współpraca z wychowawcą w zakresie układania rozkładu dnia i pracy w grupach,

c) współpraca z innymi nauczycielami – specjalistami w prowadzeniu zajęć,

d) nadzór nad odpowiednim przygotowaniem dzieci do odpoczynku i korzystania ze świeżego powietrza,

e) współodpowiedzialność materialna z wychowawcą za sprzęt i zabawki w przedszkolu,

f) prowadzenie zajęć dydaktycznych w zastępstwie za nauczyciela – wychowawcę.

§ 26

W placówce mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele – instruktorzy ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia.

§ 27

Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi:

a) zapewnienie sprawnego działania placówki, utrzymanie obiektu jego otoczenia w ładzie i czystości,

b) pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami i pracownikami przedszkola w zakresie opieki i wychowania dzieci.

§ 28

Zależnie od potrzeb i w zgodzie z przepisami nadrzędnymi, możliwe jest łączenie poszczególnych stanowisk.

§ 29

Dyrektor powierza każdemu pracownikowi zakres obowiązków. Odpis zakresu obowiązków umieszczony jest w teczce z zakresami obowiązków pracowniczych.

ROZDZIAŁ VII

WYCHOWANKOWIE PLACÓWKI

§ 30

1. Do placówki uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat .

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

3. Dzieci w placówce mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego i zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) szacunku dla wszystkich swoich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

d) poszanowania jego godności osobistej,

e) poszanowania własności,

f) opieki i ochrony,

g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,

h) akceptacji jego osoby, takim jakim jest,

i) aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,

j) spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,

k) snu lub wypoczynku jeśli jest zmęczone, a nie do snu „na rozkaz”,

l) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

ł) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

4. Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:

a) aktywności, twórczości, eksperymentowania,

b) samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów,

c) zaradności wobec sytuacji problemowych,

d) działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami ,

e) poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,

f) tolerancji i otwartości wobec innych,

g) bycia z innymi i dla innych pomocnym,

h) przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu – własnego i innych.

§ 31

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z placówki osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione pisemnie przez rodziców.

2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

 

ROZDZIAŁ VIII

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

§ 32

1. Placówka przeprowadza rekrutację w oparciu o Regulamin Naboru, ustalony przez dyrektora przedszkola w zależności od wymogów dydaktyczno-wychowawczych montessoriańskiego profilu placówki oraz potrzeb środowiska lokalnego.

2. Przyjęć dzieci do placówki dokonuje każdorazowo dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.

3. Dokumenty potrzebne do przyjęcia dziecka do przedszkola:

a) karta zgłoszenia dziecka,

b) ankieta dla rodziców,

Inne niezbędne dokumenty są określone w odrębnych przepisach i przedstawiane rodzicom w trakcie trwania naboru.

4. Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola:

a) dzieci przyjmowane są do przedszkola wg kolejności zgłoszeń, po obowiązkowej rozmowie przeprowadzonej przez dyrektora placówki z obojgiem rodziców lub prawnych opiekunów i obustronnie pozytywnym jej wyniku,

b) pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do przedszkola.

7. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest:

a) podpisanie przez rodziców umowy na świadczone przez przedszkole usługi,

b) wpłata przez rodziców wpisowego w wysokości i na zasadach określonych przez dyrektora i organ prowadzący.

8. Nie zgłoszenie się dziecka do placówki w terminie 14 dni od daty określonej na karcie zgłoszenia jest równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy chyba, że zostało to ustalone w innym trybie, indywidualnie.

9. Dyrektor zawiera z rodzicami pisemną umowę dotyczącą usługi edukacyjnej na jeden rok z możliwością przedłużenia na lata następne.

ROZDZIAŁ IX

RODZICE WYCHOWANKÓW

§ 33

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

a) przestrzeganie niniejszego statutu,

b) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki przez rodziców lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

c) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w placówce,

d) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce i niezwłoczne zawiadamianie o chorobach zakaźnych.

2. Powinnością rodziców jest ubezpieczenie dziecka uczęszczającego do niniejszej placówki od następstw nieszczęśliwych wypadków. Placówka stwarza możliwość ubezpieczenia grupowego. Koszt ubezpieczenia grupowego pokrywany jest w ramach comiesięcznej, stałej opłaty za przedszkole.

§ 34

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju,

§ 35

Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki i planów pracy w danej grupie,

b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy placówki,

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy placówki organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną,

f) przebywania w placówce oraz obserwowania zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrekcją lub nauczycielem – wychowawcą.

§ 36

Rodzice za szczególne zaangażowanie i wspieranie pracy placówki mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady pedagogicznej.

§ 37

1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w placówce zgodnie z harmonogramem współpracy z rodzicami.

2. Formy współpracy placówki z rodzicami:

a) zebranie grupowe,

b) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,

c) spotkania i wykłady specjalistów dla rodziców,

d) zajęcia otwarte,

e) wspólne wycieczki i imprezy przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności dzieci,

f) spotkania integracyjne, festyny.

ROZDZIAŁ X

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE

§ 38

W przedszkolu mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których cele i zadania są zbieżne z celami i zadaniami przedszkola.

ROZDZIAŁ XI

BUDŻET PRZEDSZKOLA

§ 39

1. Budżet przedszkola stanowią:

f) opłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola (czesne określane przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym),

g) wpisowe wpłacane jednorazowo przez rodziców po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola przez; wpisowe nie podlega zwrotowi również w przypadku rezygnacji przez rodziców z przedszkola; wysokość wpisowego i zasady płatności określa dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym,

h) dotacja z budżetu miasta Lubina , tj. ze środków przekazywanych zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty tj. z dotacji przekazywanych przez Miasto Lubin w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych tego samego typu w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem, że osoba prowadząca przedszkole niepubliczne poda Gminie liczbę dzieci nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,

i) środki przekazywane przez organ prowadzący,

j) darowizny i dotacje celowe przekazywane przez osoby prawne, fizyczne, organizacje i instytucje działające na rzecz przedszkola.

2. Placówka może prowadzić pomocniczą działalność gospodarczą w celu pozyskania dodatkowych środków.

3. Placówka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 40

Prowadzenie przedszkola jest działalnością oświatowo – wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty i jako takie nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

 

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§ 42

1. Przedszkole działa na podstawie statutu nadanego przez organ prowadzący.

2. Statut przedszkola nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

§ 43

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

§ 44

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.