Rekrutacja

REGULAMIN NABORU DZIECI

DO SPOŁECZNEGO PRZEDSZKOLA MONTESSORI W LUBINIE

 

1) O przyjęciu dziecka do Społecznego Przedszkola Montessori w Lubinie NIE decyduje kolejność na liście, a ŚWIADOMOŚĆ RODZICÓW. Rodzice powinni wiedzieć, dlaczego wybierają przedszkole, w którym stosowana jest pedagogika dr Marii Montessori.

2) Do przedszkola przyjmowane są RODZINY, a nie tylko dzieci.

3) Pierwszeństwo w przyjęciu mają rodziny, które już uczęszczały do Społecznego Przedszkola Montessori w Lubinie, a w drugiej kolejności te rodziny, które uczęszczały do innego przedszkola typu montessoriańskiego.

4) Zapisy odbywają się przez cały rok kalendarzowy. Aby dziecko zostało umieszczone na liście zgłoszeniowej, rodzic musi przyjść do przedszkola osobiście, podać podstawowe dane, a także uiścić zaliczkę na poczet wpisowego w wysokości 100 zł na koszty procedury przeprowadzenia naboru.

5) W przypadku rezygnacji z usług przedszkola z jakiegokolwiek powodu przed odbyciem obowiązkowej rozmowy z dyrektorem, albo po odbyciu tej rozmowy, zaliczka nie zostaje zwrócona.

6) W przypadku odmówienia przez dyrektora przyjęcia rodziny do przedszkola po przeprowadzonej z rodzicami rozmowie wstępnej, zaliczka zostaje niezwłocznie zwrócona.

7) W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola, zaliczka wliczana jest na poczet wpisowego, a wpisowe zostaje pomniejszone o 100 zł.

8) W okresie 1 kwietnia – 15 maja danego roku następuje telefon grzecznościowy do rodziców na numer wskazany przy zapisie dziecka. Jeżeli telefon w odstępach godzinnych trzykrotnie nie odbiera, albo operator wskazuje, że nie ma takiego numeru lub, że abonent jest tymczasowo odłączony od sieci, lub nie też nie można połączyć się z abonentem z jakiegokolwiek innego powodu, dziecko zostaje skreślone z listy osób ubiegających się o przyjęcie do przedszkola.

9) Rodzice (w wypadkach losowych jedno z rodziców) przed przyjęciem do przedszkola spotykają się z dyrektorem lub osobą upoważnioną. Spotkanie trwa ok. godziny i odbywa się bez obecności dziecka.

10) Zarówno rodzice, jak i dyrektor mają TRZY DNI na podjęcie ostatecznej decyzji o tym, czy chcą podjąć współpracę w wychowaniu i edukacji przyjmowanego dziecka.

11) Dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia rodziny do przedszkola bez podania przyczyny.

12) Rodzice dziecka mają prawo zrezygnować z usług przedszkola bez podania przyczyny.

11) Obustronnie pozytywny wynik rozmowy wstępnej oznacza możliwość wydania rodzicom dokumentów aplikacyjnych.

12) Rodzice mają wówczas kolejne TRZY DNI na złożenie dokumentów aplikacyjnych.

13) Jeżeli to nie nastąpi, po tym czasie następuje grzecznościowy telefon z przedszkola z zapytaniem o wypełnione dokumenty aplikacyjne. Jeżeli nie uda się skontaktować z rodzicami, dziecko zostaje skreślone z listy aplikacyjnej.

14) Przed odbyciem rozmowy wstępnej, rodzice (lub jeden rodzic) muszą potwierdzić, że zapoznali się z regulaminem naboru.

15) W sprawach spornych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.