Mamy nowy statut!

Od 1 września 201 7 r. Społeczne Przedszkole Montessori w Lubinie ma nowy Statut, który został ustalony przez nasz organ prowadzący – Samodzielne Koło Terenowe STO nr 59 w Lubinie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59). Prace nad tekstem trwały w przedszkolu przez niemal rok. Dokument jest dostosowany do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów oświatowych i odpowiada autentycznym potrzebom i wyzwaniom edukacji montessoriańskiej w zakresie wychowania przedszkolnego. Poniżej treść uchwały Zarządu SKT STO nr 59 w Lubinie. Z treścią nowego Statutu SPM w Lubinie można się zapoznać w dziale REKRUTACJA.

Uchwała nr 12/X/2017

Zarządu Koła

z dnia 1 września 2017 r.

w sprawie statutu

Społecznego Przedszkola Montessori

Na podstawie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59), art. 56 Statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego nr 59 w Lubinie uchwala:

 

§1

Ustala Statut Społecznego Przedszkola Montessori w Lubinie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc Uchwała Zarządu Koła nr 4/VI/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r. wraz z późniejszą zmianą w sprawie Statutu.

§3

Uchwała wraz z załącznikiem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej na stronie internetowej Społecznego Przedszkola Montessori w Lubinie.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Społecznego Przedszkola Montessori w Lubinie.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 września 2017 r.